Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – октомври 2017 година бележи пораст од 16.0 %


Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – октомври 2017 година, изнесува 255 455 873 илјади денари и бележи пораст од 15.9% во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари – октомври 2017 година, изнесува 343 296 039 илјади денари, што е за 11.7% повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – октомври 2017 година, изнесува 87 840 167 илјади денари.

Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – октомври 2017, изнесува 74.4%. Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникелот и  облеката. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електричната енергија.

Во периодот јануари – октомври 2017 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.

Обем на размената, I-X 2017 Покриеност на увозот со извоз
598 751 912 илјади денари 74.4 %
9 722 106 илјади евра 74.4 %
10 903 802 илјади САД долари 74.6 %

Стоковна размена изразена во евра и САД долари

Изразено во евра, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – октомври 2017 година, изнесува 4 147 741 илјада евра и бележи пораст од 16.0 % во однос на истиот период од  претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 5 574 365 илјади евра, што е за 11.8 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари- октомври 2017 година, изнесува 1 426 624 илјади евра.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – октомври 2017 година, изнесува 4 657 736 илјади САД долари и бележи пораст од 16.9 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 6 246 066 илјади САД долари, што е за 12.2% повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – октомври 2017 година, изнесува 1 588 330 илјади САД долари.

 


Видете следно

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

На 13 ноември 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика …