wizzairambasador

WIZZ AIR ГИ ПРЕТСТАВУВА НОВИТЕ WIZZ АМБАСАДОРИ ВО МАКЕДОНИЈА

Wizz Air, најголемата нискобуџетна авиокомпанија во Централна и Источна Европа,гордо ги претставува новите WIZZ Амбасадори, кој ќе бидат официјалните лица на компанијата во наредните две години.

Над 290.000 гласови беа изведени за време на двонеделниотпериод на јавно гласање, кога Фејсбук фановите беа прашани да ја одберат новаата генерација на WIZZ Амбасадори.Вонатпреваротучествуваа83 кандидатинакојимбешедаденаможностда и објаснатнајавностазошто ја сакаатоваапрестижнаулоганаWIZZамбасадор во кабинската екипа, покажувајќијасвојатастрастзапрофесијата. 31 нови WIZZ амбасадори беа избрани, вклучувајќи ги Кристина и Симона кои ќе гопретставуваат WIZZ во Македонија во следните две години.

Новоизбранитеамбасадорина WIZZ ќејапретставуваатнивнатаземја и компанијатанаразличнинастанизамедиуми, прославизадостигнувањанакомпанијата иденовинакариера, но амбасадоритеќебидати интервјуиранизасписанија, радио и телевизискиканалиширумЕвропа. Амбасадоритена WIZZ истотакаќегосподелатсвоетоискуство, како е да себидеделодсемејството наWizz Air, претставувајќи и најавностапрекунивнитеневеројатниденовипоминатикакочленовинакабинскотаекипана WIZZ, ќегипретставатсвоитеомилени WIZZ дестинации и ќегипотенцираатнајдобритеуслугикои WIZZ можедагипонуди.

Новитеамбасадорина WIZZ веќегопокажаасвојотталентзавременапрвичнатафотосесија за временапрограматавоБудимпешта. Видеотозадсценатазавременанастанот е достапнонаофицијалниот YouTube каналнаWizz Air: www.youtube.com/watch?v=eRhES-XcyYI&t=1s

За повеќе информации за програмата за WIZZ Амбасадори посетете ја Wizz Air Фејсбук страницата: www.facebook.com/wizzaircom

Видете следно

ceska

Чешка ги отвора вратите: Се бараат 40 лица за работа за следните професии

Се бараат 40 лица (ѕидари, копачи, управувачи со машини, градежници, металообработувачи) за работа во Чешка …