Деловните субјекти реализираа 4,3% поголем промет и 7.8% зголемена додадена вредност во однос на претходната година


Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, во 2016 година, деловните субјекти, во рамките на структурните деловни статистики, реализираа 4,3% поголем промет и 7.8% зголемена додадена вредност во однос на претходната година.

Предоминантно пазарно ориентираните деловни субјекти (55469) со ангажирани 378 737 вработени лица, остварија вкупен промет од 1 121 017 милиони денари и додадена вредност од 248 289 милиони денари.

Претпријатијата од секторот Трговија на големо и на мало и секторот Преработувачка индустрија учествуваат со повеќе од две третини во вкупниот промет (69,1%), а по нив следат секторите Градежништво со 8,2%, Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација и Транспорт и складирање со 5,9%.

Најголем дел од вработените се ангажирани во секторот Преработувачка индустрија 30.7% во кој се создава 26.5% од вкупната додадена вредност. Секторот Трговија на големо и мало ангажира 26,0% од вкупно вработените кои создаваат 24.0% од вкупната додадена вредност. Значително учество во додадената вредност имаат и секторите Градежништво 11,3%, Транспорт и складирање 8,5% и Снабдување со електрична енергија, гас и пареа 7,0%.

Доминираат микропретпријатијата со помалку од 10 вработени (90.3%), а речиси половината од нив се од областа на трговијата. Со ангажирани 32,6% од вкупно вработените, создале 21,2% од вкупната додадена вредност. Од друга страна, во големите претпријатија (0.3%), главно од секторот Преработувачка индустрија, се ангажирани 24,6% од вкупниот број на вработени, со остварени 35,3% од вкупната додадена вредност во рамките на деловниот сектор.


Видете следно

Колку изнесува просечната месечна исплатена нето-плата по вработен ?!

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, …