Добиен ИПА проект за развој на паметен туризам и споделена економија


 Финансиран од ИПА фондот за прекугранична соработка, проектот Воведување на паметен туризам и споделена економија, започна со неговата имплементација во декември 2017. Овој проект е единствен од ваков тип, и е дизајниран да го подобри професионалниот развој кај клучните засегнати страни односно индивидуалните претприемачи кои живеат и работат во целните општини (како занаетчии, занаетчии, земјоделци, спортисти) кои не се вклучени директно во туристичкиот сектор.

Исто така во рамки на проектот ќе бидат вклучени и локалните туристички даватели на услуги (како што се сместувачи, туристички водичи, локални агенции, семејни ресторани) кои се веќе во туристичкиот сектор, како и јавните институции поврзани со управувањето со културното и природното наследство, како што се музеите, галериите, националните паркови кои треба да станат дел од туристичката понуда и да се модернизираат.

Проектниот тим идентификуваше предизвици кои треба да се решат со цел целниот регион да стане конкурентен на туристичкиот пазар. Дел од тие предизвици претставува фактот што не постојат заеднички / прекугранични туристички ниши во нашиот регион. Исто така постои недостаток на свест меѓу давателите на туристички услуги за важноста на дигитализацијата и ИКТ технологиите кои се применуваат во сферата на туризмот. Онлајн присуството и развојот на паметниот туризам (врз основа на знаења и иновации) стануваат фактори кои влијаат на конкурентноста и видливоста на туристичките дестинации.

Туристичките бизниси во нашиот регион далеку заостануваат зад овие нови трендови и треба сериозно да го преиспитаат нивниот пазарен пристап и да ги ребрендираат своите понуди на начин кој ќе биде попривлечен за современите одговорни туристи кои бараат автентични искуства со додадена вредност.

Целокупната цел на овој проект е да се воведе концепт за развој на паметниот туризам базиран на иновативна и ефикасна употреба на ендогени културни и природни ресурси и постоечки човечки капитал.

Ова ќе резултира со зголемени деловни можности за локалните туристички даватели на услуги, поголем број туристи во регионот и нови вработувања.

Партнери во проектот со врвно искуство и експертиза се: Институтот за истражување за животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ, Асоцијацијата Локална Агенција за Развој – Струга,од Македонија,  Општина Мат и Биолози на Албанија, од Албанија.

Проектот ќе започне со фаза на истражување и развој, поддржан со фазата на обука, и ќе резултира со создавање на  иновативни решенија за онлајн платформа која ќе им овозможи на туристичките искуства (комбинирање на производи и услуги) интеракција со современите потрошувачи и промовирање на регионот.

 


Видете следно

Дали навистина нè чека ценовна инфлација?

Економијата е поразлична од природните науки.  Во областа на човековото дејствување нема квантитативни зависности или …