Компанијата „Певец“ продава земјиште во Македонија


Друштвото ПЕВЕЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт со ова објавува повик за доставување на писмо за намера за купување на следните недвижности коишто се наоѓаат во Република Македонија:

 1. Катастарска општина КИСЕЛА ВОДА 2 (АЕРОДРОМ), ИМОТЕН ЛИСТ: 43021, вкупна површина 41.013 м2; катастарска парцела: 2623/2 од 16.239 м2 и катастарска парцела: 2623/3 од 24.774 м2;
 2. Катастарска општина КИСЕЛА ВОДА 2 (АЕРОДРОМ), ИМОТЕН ЛИСТ: 46557, вкупна површина 37.726 м2; катастарска парцела 1692/2 од 30.997 м2, 1692/14 од 4.921 м2, 1692/15 од 1 м2, 1692/16 од 674 м2 и 1692/25 од 1.133 м2.

Повикот е упатен само до инвеститорите (нпр. друштва, занаетчии), а не до агенциите за недвижности или агентите за продажба на недвижности. Писмо за намера не се смета за обврзувачка понуда.

Писмото за намера треба да вклучува следите податоци и документи:

 • скратен назив на фирма / име и презиме, назив на занает
 • седиште, деловна адреса
 • ЕМБС
 • Тековна состојба од Централен регистар или друг регистар за трговски друштва
 • доказ за исполнување на сите со закон препишани барања за стекнување на правото на сопственост (за странци)
 • понуда за купување над наведените недвижности со наведената понудена купопродажна цена.

Писмата за намера доставете ги на е-адреса: ivana.bracun@pevec.hr. Писмата за намера можат да се достават најкасно 20 дена од денот на објавувањето на овој повик. ПЕВЕЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт го задржува правото да не го избере ниту еден понудувач без објаснување на таквата одлука. За повеќе информации побарајте +385 1551 0914 од 8,30 до 16,30.

 

 REAL ESTATE FOR SALE

 PEVEC INTERNACIONAL DOOEL export-import hereby announces an invitation to submit letter of intent for purchase of the following real estates located in the Republic of Macedonia:

 1. Cadastral Municipality KISELA VODA 2 (AERODROM) TITLE DEED 43021, covering an area of 41,013 m²; Cadastral Plot 2623/2 of 16,239 m² and Cadastral Plot 2623/3 of 24,774 m²;
 2. Cadastral Municipality KISELA VODA 2 (AERODROM) TITLE DEED 46557, covering an area of 37,726 m²; Cadastral Plots 1692/2 of 30,997 m², 1692/14 of 4,921 m², 1692/15 of 1 m², 1692/16 of 674 m² and 1692/25 of 1,133 m².

Invitation is applied only to investors (e.g. companies, trades, crafts) and not to real estate agencies or real estate agents. The letter of intent does not constitute a binding offer.

The letter of intent must contain the following information and documentation:

 • Abbreviated company name / name and surname, trade name
 • Registered office, business address
 • PIN Number
 • Excerpt from the Court or another Commercial Registry
 • Proof confirming the fulfilment of all legally prescribed requirements for acquisition of ownership right (for foreign persons)
 • Offer for the purchase of the above-specified real estates, with indication of the offered purchase price.

Please send your letters of intent to the e-mail address ivana.bracun@pevec.hr. Letters of intent may be delivered no later than 20 days from the date of publication of this invitation. PEVEC INTERNACIONAL DOOEL export-import reserves the right not to select any of the Offerors without providing any reasons for such a decision. For more information please contact +385 1551 0914 from 8:30 AM to 4:30 PM.

 Видете следно

Вакцини против грип кон крајот на месецов, бесплатни за ризични групи, ќе има дополнителни вакцинални пунктови

Вакцините против сезонскиот грип се очекува да пристигнат кон крајот на месецов, по што веднаш …