НБРМ: Девизните резерви бележат зголемување за 174,4 милиони евра


Вкупните средства на останатите финансиски институции (ОФИ), на крајот од третиот квартал од оваа година изнесуваат 119.254 милиони денари и бележат раст од 3,6% на квартално и 14,8% на годишно ниво. Пензиските фондови и натаму имаат најголемо учество во вкупните средства на ОФИ од 63,5%, а по нив следуваат средствата на осигурителните друштва со учество од 20,9%.

 Од аспект на финансиски инструменти, во структурата на средствата на ОФИ најзначајни се должничките и сопственичките хартии од вредност со збирно учество од 67,8%. Во структурата на обврските најзначајни се техничките резерви на осигурување и капиталните сметки со збирно учество од 91,0%.

 НАПОМЕНА: Во останатите финансиски институции се вклучени: инвестициските фондови, пензиските фондови, осигурителните друштва, друштвата за управување со инвестициските фондови и друштвата за управување со пензиските фондови, финансиските друштва и друштвата даватели на финансиски лизинг.

 Позначајни движења во платниот биланс во третиот квартал од 2019 година

Во третиот квартал од оваа година, меѓу другото:

 – Во тековните трансакции со нерезидентите е остварен суфицит од 184 милиони евра.

– Во рамки на финансиските трансакции со нерезидентите се остварени нето-приливи кај директните инвестии и кај заемите.

– Девизните резерви бележат зголемување за 174,4 милиони евра.


Видете следно

Петнаесеттина странски медиуми акредитирани за известување од изборите

Предвремените парламентарни избори во Северна Македонија ќе ги следат новинарски екипи од петнаесеттина странски медиумски …