Од вкупните трошоци за заштита на животната средина најголемо е учеството на трошоците за постапување со отпад со 64.2 %


Според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на трошоците за заштита на животната средина во 2018 година изнесува 11 232 421 илјадa денари.

Вкупните трошоци за заштита на животната средина, според еколошката намена, се распределени како што следи: најголемо е учеството на трошоците за постапување со отпад (64.2 %), потоа учеството на трошоците за образовни, воспитни и други слични активности (9.7 %) и трошоците за управување со отпадни води (9.4 %).

Трошоците за заштита на животната средина се состојат од две компоненти: инвестиции во средства за заштита на животната средина и трошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина. Учеството на инвестициите во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 74.7 %, а учеството на трошоците за одржување во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 25.3 %.

Од вкупните трошоци за заштита на животната средина, најмногу трошоци се направени во индустријата и специјализираните производители, 8 992 016 илјади денари, односно 80.1 %.

Од направените трошоци за заштита на животната средина во индустријата и специјализираните производители, 83.9 % се наменети за инвестиции, а 16.1 % се за одржување на средствата.

Од вкупните плаќања и надоместоци за извршени услуги за заштита на животната средина, најголемо е учеството на платените надоместоци за постапување со отпад, 84.9 %.Видете следно

Општина Кисела Вода денеска додели нови 60 ваучери за новороденчиња, 22 за женски и 38 за машки деца.

Ваучерите во висина од 6000 денари на семејствата од Кисела Вода им ги подели секретарот …