Прометот во трговијата на мало според региони е најмногу реализиран во Скопскиот регион


Според податоците на Државниот завод за статистика, прометот во трговијата на големо во земјата по групи производи во 2017 година изнесува 408 433 755 илјади денари.

Во рамките на одделот Трговија на големо, освен моторни возила и моторцикли, во кој се реализирани 95.5 % од прометот во вкупната трговија на големо, најголемо учество (20.9 %) има прометот остварен од продажбата на цврсти, течни и гасовити горива и сродни производи (огревно дрво, камен јаглен, дрвен јаглен, лигнит, моторен бензин, керозин, гасни масла, масла за ложење), потоа следи прометот од продажба на фармацевтски производи (11.5 %) и прометот од продажба на шеќер, чоколада и кондиторски производи (11.2 %). Прометот од производите од тутун, месото и производите од месо, млечните производи, јајцата, мастите и маслата за јадење, пијалаците и овошјето и зеленчукот заедно учествуваат со 25.1 % во вкупниот промет во трговијата на големо, освен моторни возила и моторцикли.

Прометот од одделот Трговија со моторни возила учествува со 4.5 % во вкупниот промет во трговијата на големо, а во рамките на овој оддел прометот од автомобили и моторни возила (нови и употребувани) од лесна категорија учествува со 49.9 % и прометот од продажба на делови и прибор за моторни возила (гуми, делови и прибор) учествува со 42.5 %.

Прометот во трговијата на мало по групи производи во 2017 година изнесува 267 327 856 илјади денари. Во рамките на одделот Трговија на мало, освен моторни возила и моторцикли, во кој се реализирани 95.1 % од прометот во вкупната трговија на мало, најголемо учество (14.6 %) има прометот од продажба на автомобилски горива, потоа следат прометот од продажбата на фармацевтски производи (лекови: фармацевтски производи и препарати – витамини, антибиотици, серуми и вакцини – само за човечка употреба) со 6.3 %, млечни производи (4.6 %), други прехранбени производи, неспоменати на друго место (4.5 %), останата трговија во неспецијализирани продавници (4.2 %) и прометот од алкохолни пијалаци (4.0 %).

Прометот од одделот Моторни возила, мотоцикли, резервни делови учествува со 4.9 % во вкупниот промет во трговијата на мало, во кој најголем промет е реализиран од продажбата на делови и прибор на моторни возила во специјализирани продавници (43.2 %) и од продажбата на моторни возила (нови) во специјализирани продавници (42.7 %).

Прометот во трговијата на мало според региони е најмногу реализиран во Скопскиот регион (54.9 %), додека најмал промет во трговијата на мало е реализиран во Југоисточниот регион (5.2 %).

Најголем број продавници во трговијата на мало има во Скопскиот регион, односно 31.3 % од вкупниот број продавници, а најмал број продавници има Источниот регион (8.4 %).


Видете следно

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули …