Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Италија


Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари – февруари 2019 година, изнесува 58 104 882 илјади денари и бележи пораст од 6.8 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари – февруари 2019 година изнесува 76 641 783 илјади денари, што е за 9.3 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – февруари 2019 година, изнесува 18 536 901 илјадa денари.

Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – февруари 2019 година, изнесува 75.8 %.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел). Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и керамичките производи за лабораториска, хемиска и индустриска употреба.

Во периодот јануари – февруари 2019 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Италија.

Обем на размената, I-II 2019

Покриеност на увозот со извоз

134 746 665 илјади денари

75.8%

2 189 574 илјади евра

75.8%

2 491 782 илјади САД долари

75.9%

Стоковна размена изразена во евра и САД долари

Изразено во евра, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари – февруари 2019 година, изнесува 944 181 илјада евра и бележи пораст од 6.9 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 1 245 393 илјади евра, што е за 9.4 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – февруари 2019 година, изнесува 301 212 илјади евра.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари – февруари 2019 година, изнесува 1 075 052 илјади САД долари и бележи пад од 1.0 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 1 416 730 илјади САД долари, што е за 1.3 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – февруари 2019 година, изнесува 341 678 илјади САД долари.

 


Видете следно

ОЈО Охрид поведе постапка за фалсификување исправи

Основното јавно обвинителство Охрид поведе постапка против седум лица за сторено кривично дело Фалсификување исправа …