СТАТ: Реалната стапка на раст на БДП во 2017, во однос на 2016 година, изнесува 0.2 %


Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, добиени од годишните сметки на деловните субјекти и други извори, бруто-домашниот производ во 2017 година изнесува 616 600 милиони денари и во однос на 2016 година номинално е зголемен за 3.7 %. Реалната стапка на раст на БДП во 2017, во однос на 2016 година, изнесува 0.2 %.

Најголемо учество на додадената вредност во структурата на БДП во 2017 година имаат секторите: (Е, Ж и З) Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (20.0 %).

Финалната потрошувачка во 2017 година, во однос на 2016 година, номинално расте за 1.7 %, а во структурата на БДП учествува со 80.8 %.

Учеството на извозот на стоки и на услуги во структурата на БДП во 2017 година изнесува 55.4 %.

Вредноста на инвестициите во основни средства во 2017 година изнесува 135 318 милиони денари.

Во техничката структурата на инвестициите во основни средства, градежните работи учествуваат со 61.0 %, машините и опремата со 31.5 %, а останатите инвестиции со 7.5 %.


Видете следно

КСС оствари средба со Генералниот секретар на Европската конфедерација на синдикати (ЕТУК), Лука Висентини

На ден 20.11.2019 година во просторииите на КСС членови на Извршниот одбор на КСС одржаа …