Царинската управа вработува 78 лица: Еве како да се пријавите


Врз основа на чл. 22 и 23 од Законог за рабогаите односи Пречистен текст(„Службен весник наРМ” бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16и 120/18) в. в. сочлен 14, член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13исгав 14 од Законотза вработени во јавниот сектхзр (Службен весник наРМ” бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016и 35/2018), Правилникот за организација и работана Царинска управа 6poj 0214736/1 од 06. 10. 2015 година, број 04065421/150012 од 21. 06. 2016 година и 01065421/150035 од 09. 07. 2018 година, Правилникот за сиетематизација
на работните места во Царинската управаброј 0214736/1 од 06. 10. 2015 година, број 01065421/150007 од 25. 02. 2016 годинаброј 01065421/150013 од 21. 06. 2016 година и број 04065421/150035 од 09. 07. 2018 година и известувањето од Министерството зафинансии број 181 8539/2 од 28. 12. 2018 година, Царинската управа објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 1 /2019

за вработување на 78 (седумдесет и осум извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2019)

Царинската улрава објавува оглас за вработување на 78 (седумдесет и осум) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2019):
1 Началник на Одделение кабинет на директор во Царинска улрава, 1 извршител,
2. Инспектор со мобилен скенер во служба за мобилен скенер во Одделение за оперативни работи во Сектор за контрола и истраги, 1 извршнтел,
3. Шеф на служба за проекти во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција во Царинска управа, 1 извршител,
4. Совегник за проекти во служба за проекти во Одделение за меѓународна соработка, проекти и еврбпска интеграција во Царинска управа, 1 извршител …

За повеќе на Факултети


Видете следно

ГДУ: Премиере, почнете да барате оставки од оние кои не му служат на народот. Почнете од градоначалникот на Аеродром, Златко Марин

Ви пренесуваме интегрален дел од текстот од соопштението на ГДУ: „Наместо дрва, никнаа згради. И …