Вкупната вредност на извозот на стоки бележи пораст од 16.9 % во однос на лани


Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари − декември 2018 година, изнесува 360 505 356 илјади денари и бележи пораст од 16.9 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари − декември 2018 година изнесува 471 904 422 илјади денари, што е за 12.3 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари − декември 2018 година, изнесува 111 399 067 илјади денари.

Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари − декември 2018 година, изнесува 76.4 %.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел). Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари − декември 2018 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Грција, Велика Британија, Србија и Бугарија.

Обем на размената, 01-12 2018 Покриеност на увозот со извоз
832 409 778 илјади денари 76.4 %
13 532 772 илјади евра 76.4 %
15 960 192 илјади САД долари 76.3 %

 

 

 

 

 

Стоковна размена изразена во евра и во САД долари

Изразено во евра, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари − декември 2018 година, изнесува 5 860 827 илјади евра и бележи пораст од 17.0 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 7 671 946 илјади евра, што е за 12.4 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари − декември 2018 година, изнесува 1 811 119 илјади евра.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари − декември 2018 година, изнесува 6 907 998 илјади САД долари и бележи пораст од 21.8 % во однос на истиот период од претходната година.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 9 052 195 илјади САД долари, што е за 17.3 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари − декември 2018 година, изнесува 2 144 197 илјади САД долари


Видете следно

Немањето побарувачка има најголемо влијание врз ограничувањето за подобрување на тековната градежна активност

Според оценката на раководителите на деловните субјекти од областа на градежништвото, индикаторот на доверба во …