Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија со пораст од 16.2 % во споредба со лани


Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – октомври 2018 година, изнесува 297 093 666 илјади денари и бележи пораст
од 16.2 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари – октомври 2018 година, изнесува 387 477 018 илјади денари, што е за 12.8 % повеќе во споредба со истиот период од
претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – октомври 2018 година, изнесува 90 388 352 илјади денари. Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – октомври 2018 година, изнесува 76.7 %.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или
бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел). Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснато-валаните производи од железо или нелегиран челик,
неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари – октомври 2018 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Грција, Велика Британија, Србија и Бугарија.

Во периодот јануари – октомври 2018 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Грција, Велика Британија, Србија и Бугарија.

Обем на размената, 01-10 2018

Покриеност на увозот со извоз

684 570 684 илјади денари

76.7 %

11 128 633 илјади евра

76.7 %

13 225 453 илјади САД долари

76.6 %

Стоковна размена изразена во евра и САД долари

Изразено во евра, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – октомври 2018 година, изнесува 4 829 636 илјади евра и бележи пораст од 16.3 % во однос на истиот период од претходната
година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 6 298 997 илјади евра, што е за 12.9 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – октомври 2018 година,
изнесува 1 469 361 илјада евра.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари – октомври 2018 година, изнесува 5 734 882 илјади САД долари и бележи пораст од 23.0 % во однос на истиот период од претходната година.
Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 7 490 571 илјада САД долари, што е за 19.9 % повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – октомври 2018 година,
изнесува 1 755 690 илјади САД долари.


Видете следно

Уште 100 дена до најголемиот спортски викенд во Охрид

Уште точно 100 дена преостануваат до најголемиот спортски викенд во Охрид, кој ќе биде исполнет …