Breaking News

Во март целата потрошена електрична енергија била од домашно производство


Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2023 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 629 636 МWh електрична енергија, 34. 556 мил.


нм3 природен гас, 446 502 тон јаглен и 104 814 тони нафтени продукти.


 Бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија е целосно обезбедена од бруто-домашното производство наелектрична енергија, додека 99.

7 % од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електричнаенергија. са/ .


Извор: МИА